دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سبد آشپزخانه

خرید عمده سبد سبزی و نان کد C6
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد بافت ریحان
خرید عمده سبد بافت سایه
خرید عمده سبد بافت نرگس
خرید عمده سبد بافت نسیم
خرید عمده سبد بافت یاس
خرید عمده سبد طبقاتی تاتورا
خرید عمده سبد نازلی
خرید عمده سبد بافت سمن
خرید عمده سبد بافت استوانه
خرید عمده سبد بافت بهار
خرید عمده سبد بافت پامچال
خرید عمده سبد بافت پرنیا
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C2
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C3
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C1
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C4
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان