دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده آلومینیوم ظرف

خرید عمده ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب
 • قیمت یک عدد : 670 تومان
 • قیمت یک کارتن : 670,000 تومان
خرید عمده ظرف دیس کبابی با درب آلومینیوم کد 310 پارسه
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 5,000,000 تومان
خرید عمده ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب
 • قیمت یک عدد : 780 تومان
 • قیمت یک کارتن : 390,000 تومان
خرید عمده ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب
 • قیمت یک عدد : 910 تومان
 • قیمت یک کارتن : 910,000 تومان
خرید عمده ظرف دیس کبابی متوسط کد 240 با درب
 • قیمت یک عدد : 840 تومان
 • قیمت یک کارتن : 420,000 تومان
خرید عمده ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب
 • قیمت یک عدد : 720 تومان
 • قیمت یک کارتن : 720,000 تومان
خرید عمده دیس کبابی دو خانه 119 با درب
 • قیمت یک عدد : 1,410 تومان
 • قیمت یک کارتن : 705,000 تومان
خرید عمده ظرف سه پرسی 116 با درب
 • قیمت یک عدد : 920 تومان
 • قیمت یک کارتن : 460,000 تومان
خرید عمده ظرف دو پرس پارسه کد114 درب دار
 • قیمت یک عدد : 610 تومان
 • قیمت یک کارتن : 610,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس هیرو کد 110 با درب
 • قیمت یک عدد : 455 تومان
 • قیمت یک کارتن : 341,250 تومان
خرید عمده ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب
 • قیمت یک عدد : 550 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,000 تومان
خرید عمده ظرف دیس کبابی بزرگ 118 با درب
 • قیمت یک عدد : 1,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 750,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب
 • قیمت یک عدد : 485 تومان
 • قیمت یک کارتن : 485,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب
 • قیمت یک عدد : 480 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
خرید عمده ظرف هواپیمایی 104 بدون درب
 • قیمت یک عدد : 280 تومان
 • قیمت یک کارتن : 280,000 تومان
خرید عمده ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب
 • قیمت یک عدد : 325 تومان
 • قیمت یک کارتن : 325,000 تومان
خرید عمده ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب
 • قیمت یک عدد : 290 تومان
 • قیمت یک کارتن : 290,000 تومان